Sem vložte podnadpis

Poučení spotřebitele

POUČENÍ SPOTŘEBITELE

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • Zprostředkovatelem služby je realitní kancelář Domy a zahrady, provozovaná společností NEW AGRO, s.r.o. se sídlem Hlincová Hora č. ev. 151, 373 71 Hlincová Hora, IČO: 048 93 514.
  • Zprostředkovatelská smlouva je upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • Předmětem služby nabízené zprostředkovatelem je prodej či pronájem nemovitých věcí či převod družstevního podílu třetí osobě.
  • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu předem domluvenou ve zprostředkovatelské smlouvě.
  • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou, s možností automatického prodloužení v případě, že žádná ze stran ve lhůtě 7 dnů před koncem sjednané doby písemně nesdělí druhé straně, že trvá na ukončení zprostředkovatelské smlouvy.
  • Cena služby (tj. provize) je stanovena dohodou smluvních stran (procentuálně či paušálně).
  • Provize není zatížena daní z přidané hodnoty.
  • Veškeré náklady spojené s činností realitní kanceláře dle zprostředkovatelské smlouvy, jsou zahrnuty ve sjednané provizi, pokud nebude výslovně ujednáno jinak.
  • Práva zájemce z případného vadného plnění služeb a jejich podmínky se řídí ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i § 1921 až 1925 občanského zákoníku).

POUČENÍ SPOTŘEBITELE

byla-li zprostředkovatelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele ve smyslu ust. § 1828 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Máte právo odstoupit od zprostředkovatelské smlouvy do 14 dnů od uzavření.

2. Za účelem odstoupení od smlouvy musíte formou jednoznačného prohlášení informovat zprostředkovatele o svém rozhodnutí. K tomuto můžete využít i vzorový formulář.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí své rozhodnutí ve lhůtě odeslat.

4. V případě, že požádáte, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy, a zprostředkovatel nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení zprostředkoval zájemce dle podmínek smlouvy, pak závazek zaplatit provizi zprostředkovateli nezaniká.

POUČENÍ SPOTŘEBITELE

ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

1. V případě stížností máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, případně na živnostenský úřad. V tomto směru odkazujeme na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Máte možnost mimosoudního řešení sporů, přičemž souhrnné informace k této oblasti jsou k dispozici na webu České obchodní inspekce www.coi.cz.