Zásady zpracování a nakládání s osobními údaji

Zásady zpracování a nakládání s osobními údaji

Na této stránce naleznete informace týkající se ochrany osobních údajů našich klientů a zájemců (subjekty údajů), jejich práv a také informace o tom, jak bude s jejich údaji nakládáno.

Při zpracování osobních údajů postupujeme dle platného právního řádu České republiky a dle nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR).

Údaje, které nám klienti a zájemci předkládají ověřujeme pouze v míře nezbytně nutné platným právním řádem, jinak k nim přistupujeme v dobré víře a považujeme je za aktuální a pravdivé.

Správcem osobních údajů je společnost NEW AGRO, s.r.o. se sídlem Krajinská 281/44, 370 01 České Budějovice, IČO: 048 93 514, web: www.rk-domyazahrady.cz, e-mail: info@rk-domyazahrady.cz (dále jen "správce").

Zpracováváme údaje, které nám klienti a zájemci sami poskytují - zejména při přípravě smluv a dokumentů potřebných k realizaci zprostředkování koupě či prodeje, pronájmu či pachtu předmětných nemovitostí. Tyto údaje jsou poskytovány telefonicky, při osobním kontaktu, písemně, emailem a jinými způsoby komunikace.


Osobní údaje, které zpracováváme: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo (v případech daných platným právním řádem), IČO, DIČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o poskytnutých službách, rodinný stav, pohlaví, údaje o předmětných nemovitých věcech.
Osobní údaje klientů zpřístupňujeme k naplnění našich smluvních povinností třetím osobám, které jsou zpracovateli, případně správci osobních údajů - zejména účetní kancelář, advokáti, poskytovatelé softwaru, datových uložišť, webových služeb, banky, hypoteční banky ad. Aktuálně se jedná o tyto zpracovatele - Google International LLC, Seznam.cz a.s, IČO: 26168685 sídlem Radlická 3294/ 10, Praha, Smíchov, 150 00, další zpracovatelé budou zájemci sděleni na vyžádání z důvodu nemožnosti aktualizovat tyto údaje v plném rozsahu a z dalších zákonných důvodů.

Tyto údaje zpracováváme na základě objednávek a smluv o realitním zprostředkování a povinností daných těmito objednávkami a smlouvami mezi námi a našimi klienty a zájemci. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a uchováváme pro účely plnění právních povinnosti danými daňovým řádem a zákony o účetnictví, zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a dalšími zákony.

Osobní údaje uchováváme prostředky výpočetní techniky se zabezpečením a v listinné podobě v sídle společnosti. Osobní údaje zpracováváme a uchováváme také pro účely oprávněného zájmu, tedy především k ochraně a prokázání našich práv a nároku z uzavřených smluv, a to po dobu 4 let po ukončení právního vztahu, spolupráce či komunikace s klienty a zájemci.

Osobní údaje našich klientů a zájemcům mohou být zpřístupněny i příslušným správním orgánům.

Naši klienti mají v oblasti osobních údajů mimo jiné následující práva - právo na přístup k osobním údajům a informaci o tom, jak jsou zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů (právo "být zapomenut" - čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR), právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů, právo podat stížnost k dozorovému orgánu - Úřadu na ochranu osobních údajů (viz stránky úřadu www.uoou.cz). 

POUČENÍ SPOTŘEBITELE

byla-li zprostředkovatelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele ve smyslu ust. § 1828 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Máte právo odstoupit od zprostředkovatelské smlouvy do 14 dnů od uzavření.

2. Za účelem odstoupení od smlouvy musíte formou jednoznačného prohlášení informovat zprostředkovatele o svém rozhodnutí. K tomuto můžete využít i vzorový formulář.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí své rozhodnutí ve lhůtě odeslat.

4. V případě, že požádáte, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy, a zprostředkovatel nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení zprostředkoval zájemce dle podmínek smlouvy, pak závazek zaplatit provizi zprostředkovateli nezaniká.

POUČENÍ SPOTŘEBITELE

ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  a občanského zákoníku 

1. V případě stížností máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, případně na živnostenský úřad. V tomto směru odkazujeme na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2· Práva zájemce z případného vadného plnění služeb a jejich podmínky se řídí ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i § 1921 až 1925 občanského zákoníku).